Platon

Sämtliche Werke 1

Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexemos  Platon: Sämtliche Werke

Band 1: Apologie des Sokrates und Frühdialoge – Ethik
Band 2: Mittlere Dialoge – Ideen, Eros, Staatsmodell
Band 3: Späte mittlere und späte Dialoge, Briefe – Probleme der Ideenlehre; Sein, Wahrheit, Wissen
Band 4: Späte Dialoge – Kosmologie und Gesetzeslehre

Themen:   Altes Griechenland; Antike Philosophie

Top