Imre Kertész und die europäische Literatur der Gegenwart
Gesprächsleitung: Wolf Lepenies
mit László Földényi, Ina Hartwig, Lothar Müller

Wissenschaftskolleg zu Berlin
Wallotstr. 19
14193 Berlin
Top